Shizuoka Railway

This railway links Shin-Shizuoka and Shin-Shimizu.